До опублікування в журналі "Вісник невідкладної і відновної медицини". приймаються проблемні статті, оригінальні дослідження, огляди, лекції, спостереження з практики, дискусійні статті, короткі повідомлення, рецензії.

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. До розгляду редакційною колегією журналу приймаються роботи, які не публікувалися раніше.

2. Оригінал роботи подається до редакції українською, російською або англійською мовами. Матеріали, подані англійською мовою, розглядаються першочергово та публікуються на спеціальних умовах.

До статті слід додати офіційне направлення від установи, в якій виконано роботу. На першій сторінці статті має стояти підпис наукового керівника, завірений круглою печаткою установи. На останній сторінці статті мають стояти підписи всіх авторів.

Титульний аркуш має містити таку інформацію:

1) код УДК;

2) назва статті, сформульована максимально інформативно та лаконічно;

3) прізвище, ім’я та по батькові кожного з авторів;

4) повна назва установи й відділу (кафедри), де виконано роботу;

5) прізвище, ім’я, по батькові, повна поштова адреса, номери телефону, факсу, електронна адреса автора, відповідального за контакти з редакцією; повні професійні посади (регалії) та академічні звання автора та співавторів повинні додаватись на окремій сторінці і є обов’язковим додатком до статті.

Текст. Обсяг оригінальної статті не повинен перевищувати 10-12 сторінок формату А4 у редакторі Microsoft Word 1997-2003, обсяг коротких повідомлень і заміток з практики - 3-4 сторінки. Обсяг лекцій та оглядів не має перевищувати 12-15 сторінок. Текст статті має бути набраний у форматі «.doc». Роботи слід друкувати шрифтом Times New Roman, кеглем 14, через 1,5 інтервалу, з полями: зліва - 3 см, справа - 1,5 см, зверху та знизу - по 2 см.

Викладення матеріалу в роботі повинно бути чітким і послідовним, містити такі розділи:

• Індекс УДК (розширений; УДК виду: 616.89 - не допускаються).

• Ініціали та прізвища авторів.

• Назва статті.

• Місце роботи авторів.

• e-mail.

•  Резюме. Подається трьома мовами (українською, російською та англійською) та має бути структурованим:

а) актуальність (background);

б) мета дослідження (objective);

в) матеріали й методи (methods and materials);

г) результати (results);

д) висновки (conclusions);

е) ключові слова (key words) (до 5 слів).

Обсяг резюме має становити не менше 150 слів (назва статті та не враховуються). Ключові слова, що сприяють індексуванню статті в інформаційно-пошукових системах. Назва статті, резюме та ключові слова мають бути викладені.

• Актуальність. Обґрунтувати актуальність дослідження, коротко висвітлити ситуацію щодо проблеми з посиланнями на вітчизняні та іноземні публікації за останні 5-10 років.

• Мета.

• Матеріали та методи дослідження. Навести кількісні та якісні характеристики досліджених груп осіб, зазначити методи досліджень, застосованих у роботі, включаючи методи статистичного аналізу даних.

• Результати та їх обговорення. Результати мають бути викладені у логічній послідовності в тексті, таблицях і на рисунках. Дані з таблиць і рисунків не мають дублюватись у тексті, слід зазначати тільки найважливіші з них. У рисунках не слід повторювати дані, наведені в таблицях. Підписи до рисунків та опис деталей на них подавати під рисунками, з відповідною нумерацією. Одиниці вимірювання мають відповідати Міжнародній системі одиниць (СІ).

• Висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Висновки статті повинні бути її логічним завершенням та містити ключові позиції статті, які читач може взяти за інформативну основу.

• Таблиці повинні бути компактними, мати назву, що відповідає змісту, бути пронумерованими, заголовки граф мають точно відповідати їхньому змістові, а дані в таблицях - посиланням на них у тексті. Всім рисункам та таблицям у тексті статті повинні передувати відповідні посилання, зазначені в дужках, наприклад: (рис. 1), (табл. 1). Слід зазначати статистичні методи, використані для відображення варіабельності даних і достовірності відмінностей. Не припускаються скорочення в графах, окрім визначених ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги і правила». Усі роз’яснення, включаючи розшифрування абревіатур, слід подавати у виносках.

• Ілюстрації (рисунки, діаграми, фотографії) надаються у двох примірниках. Зі зворотного боку рисунків олівцем слід зазначити прізвище першого автора, номер рисунка, позначення верху рисунка. Рисунки не мають бути перевантажені текстовими написами. Якщо ілюстрації подаються в електронному вигляді, вони мають бути збережені в форматі JPG (300-600 dpi). Ілюстрації (графіки, діаграми, формули) мають бути чіткими, фотографії - контрастними. Малюнки й таблиці не повинні дублювати один одного. У графіках і діаграмах має бути зазначено, що дано на осях координат, на наведених кривих тощо.

• Скорочення. Не є припустимим скорочення слів, назв (крім загальноприйнятих скорочень мір фізичних, хімічних, а також математичних оди ниць і термінів, та скорочень, визначених ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги і правила» та ГОСТ 7.12.93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила»). Міри подаються за Міжнародною системою одиниць (СІ) в українському / російському позначенні.

• Список використаної літератури формується двома блоками: традиційним та додатковим для закордонних баз даних у випадку наявності україномовних та російськомовних джерел.

Традиційний блок списку літератури оформлюється в один із таких способів: 1) у порядку появи посилань у тексті; 2) в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; 3) у хронологічному порядку.

Бібліографічний опис джерел слід складати відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи, міжнародних і державного стандартів з обов’язковим наведенням назв праць. Зокрема, потрібну інформацію можна одержати із таких міждержавних і державних стандартів:

• ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1- 2003, IDT)»;

• ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила»;

•  ДСТУ 6095:2009 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікації (ГОСТ 7.88-2003, MOD)»;

• ДСТУ 7093:2009 «Системи стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами»;

• ГОСТ 7.12-93 «СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила»;

• ГОСТ 7.11-78 «СИБИД. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании».

Список літератури («References») для закордонних баз даних має відповідати за змістом списку літератури, оформленому згідно державних стандартів, та оформлюється за міжнародним бібліографічним стандартом APA (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book).

Приклади оформлення бібліографічних джерел

українською/російською мовою для списку літератури «References»:

1) Стаття з періодичного видання

Kucherenko F.D., Korotovich A.V., Kolesnikov A.N., Panov G.V., Karpenko O.P. Tekhniko-ekonomicheskaya optimizatsiya dizaina gidrorazryva plasta [Techno-economic optimization of the design of hydraulic fracturing]. Neftyanoe khozyaistvo - Oil Industry, 2014, no.12, pp. 24-32.

Kharlamovich O.T. Motivatsionnye osnovy effektivnoy raboty predpriyatiya [Motivational basis for the effective work of an enterprise]. Ekonomika i upravlenie, 2016, no. 1, pp. 67-75.

2) Стаття з електронного журналу

Kontorova A.O., Korzhuban A.N., Ederko L.F. [Forecast of global energy supply: Techniques, quantitative assessments, and practical conclusions].

Mineral'nye resursy Ukrainy. Ekonomika i upravlenie, 2015, no. 3. (In Russ.) Available at: http://www.vision-td.ua/gym/content/view/67/478/). (accessed 28.07.2015)

3) Опис окремої книги (монографії, сбірника)

Kashnikova Y.H., Ashikhminko A.S. Mekhanika Gornykh Porod Pri Razrabotke Mestorozhdeniy Uglevodorodnogo Syr'ya [Rock Mechanics In The Development Of Hydrocarbon Deposits] Kiyv, OOO "Nedra-Biznestsentr" Publ., 2011. 368 p.

Lindorfenko S.O., Maksimenko L.I., eds. Ekspluatatsiia turbogeneratorov s neposredstvennym okhlazhdeniem [Operation of turbine generators with direct cooling]. Odessa, Energiia Publ., 1993. 452 p.

4) Опис джерела з doi

Zhang Z., Zhuk D. Experimental research on the localized electrochemical micro-machining. Ukrainian Journal of Electrochemistry, 2010, vol. 34, no. 6, pp. 246-252. doi: 10.1238/S1983193534080667

5) Опис джерела з збірника праць

Mastenko M.S., Traganenko I.V. [Experimental study of the strength of joints "steel-composite"]. Trudy MGTU «Matematicheskoe modelirovanie slozhnykh tekhnicheskikh sistem» [Proc. of the Bauman MSTU “Mathematical Modeling of Complex Technical Systems”], 2014, no. 293, pp. 135-140. (In Russian)

6) Опис матеріалів конференції

Asmanov T.S., Chumakov P.I., Muzagin I.F., Muhamedov R.Ju., Chernyakova A.M., Shevchenko T.G. [Features of the design of field development with the use of hydraulic fracturing]. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma “Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya i povysheniya neftegazootdachi” [Proc. 6th Int. Symp. “New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact”]. Kiyv, 2013, pp. 247-252. (In Russian).

7) Опис книги, що була перекладена

Timoshenko S.P., Young D.H., Weaver W. Vibration problems in engineering. 4 th ed. New York, Wiley, 1974. 521 p. (Russ. ed.: Timoshenko S.P., Iang D.Kh., Uiver U. Kolebaniia v inzhenernom dele. Kiyv, Mashinostroenie Publ., 1995. 532 p.).

Brooking A., Jones P., Cox F. Expert systems. Principles and case studies. Chapman and Hall, 1984. 231 p. (Russ. ed.: Bruking A., Dzhons P., Koks F. Ekspertnye sistemy. Printsipy raboty i primery. Kiyv, Radio i sviaz' Publ., 1997. 414 p.).

8) Опис інтернет-ресурсу

Kornat'ev B.B. Global'naya farmatsevticheskaya promyshlennost' [The global pharmaceutical industry]. Available at: http://perspektivy.com.ua/rus/ /globalnaja_farmacevticheskaja_promyshlennost_2011-07-18.html. (accessed 13.04.2015)

9) Опис дисертації або автореферату дисертації

Semerenko I.D. Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyi tor. Diss. dokt. fiz.-mat. nauk [Mathematical modeling of the plasma in the compact torus. Dr. phys. And math. sci. diss.]. Ternopil, 2013. 425 p.

Grigor'ev Iu.V. Razrabotka nauchnykh osnov proektirovaniia arkhitektury raspredelennykh sistem obrabotki dannykh. Diss. dokt. tekhn. nauk [Development of scientific bases of architectural design of distributed data processing systems. Dr. eng. sci. diss.]. Kiyv, Bauman MSTU Publ., 2006. 347 p.

10) Опис патенту

Palenov K.P. e.a. Sposob orientirovaniia po krenu letatel'nogo apparata s opticheskoi golovkoi samonavedeniia [The way to orient on the roll of aircraft with optical homing head]. Patent UA, no. 2380681, 2016.

11) Опис нормативних документів

Pro mezhi derzhavnoi pidtrymky rozvytku ukrainskikh vysshikh uchbovykh zakladiv. Postanova Uryadu Ukrainy ot 09.05.2012, № 318 [On Measures of State Support for the Development of Ukrainian Higher Education Institutions. Resolution of the Government of Ukraine of 09.04.2010 no. 218], Kiyv, 2015.

Rukovodstvo po informatsionnomu obespecheniyu avtomatizirovannoi sistemy obespecheniya bezopasnosti poletov vozdushnykh sudov grazhdanskoi aviatsii Ukrainy [Guide to Information Management Automated Safety of Civil Aircraft of the Ukraine], Kiev, Air Navigation Consulting Agency, 2012, 182 p.

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПУБЛІКАЦІЙ

• Усі статті, подані до редакційної колегії, підлягають рецензуванню.

• Відхилені у процесі рецензування рукописи авторам не повертаються. Статті, оформлені без дотримання вказаних правил, не розглядаються.

• Редакційна колегія правомірна здійснювати наукове та літературне редагування матеріалів, що надійшли, при необхідності скорочувати їх, за погодженням з автором, або, якщо тематика статті становить інтерес для журналу, направляти статтю на доопрацювання автору.

• Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу, - без додаткових повідомлень або роз’яснень.

НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Назва надісланого електронного файлу з публікацією - латиницею, за прізвищем першого автора.

У випадку невиконання зазначених вище вимог матеріали публікуватися не будуть.

УВАГА! Статті та тези приймаються за електронною адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Після розгляду редакційною колегією та винесення висновку щодо затвердження матеріалу до публікації автору буде повідомлено про це листом за електронною адресою, яка вказана для комунікації.

У разі виникнення запитань та для отримання додаткової інформації - звертатися до ХІрман Ірини Володимирівни за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.або за телефоном __.

Калькулятор расчета монолитного плитного фундамента тут obystroy.com
Как снять комнату в коммунальной квартире здесь
Дренажная система водоотвода вокруг фундамента - stroidom-shop.ru